Deklaracja dostępności

Zespół Placówek Oświatowych nr 1

w Mławie

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie.

Data publikacji i aktualizacji strony internetowej

Data publikacji strony internetowej: 20.09.2010

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09.12.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, pochodzą z różnych źródeł ,co może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
 2. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu: cel linku nie jest odpowiednio określony, opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu, pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Treści niedostępne

Multimedia wizualne zamieszczone na stronie Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Mławie nie zawierają napisów oddających zawartość dźwiękową prezentowanego materiału.

Strona internetowa Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie posiada następujące ułatwienia/udogodnienia dla osób ze specjalnymi potrzebami:

 •  na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mlawasp1@poczta.onet.pl . Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu 23/6543723. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 •  zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 •  zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 •  wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 •  dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 •  wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 •  wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Adres: ul. Warszawska 52, 06-500 Mława

E-mail: mlawasp1@poczta.onet.pl

Telefon: 23 654 – 37 – 23

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły/przedszkola:

 1. Parkingi przed szkołą i przedszkolem pokryte są kostką brukową.
 2. Na parkingach zostały wytyczone trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 3. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na wyprofilowanych wjazdach bez krawężnika;
 4. Do budynku szkoły i przedszkola można się dostać schodami bądź podjazdem dla niepełnosprawnych zabezpieczonym barierką.
 5. Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim.

Utrudnienia

 1. Brak windy.
 2. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 3. Nie ma możliwości skorzystania z wózka dla niepełnosprawnych.

Plac zabaw:

 1. Plac zabaw jest terenem ogrodzonym.
 2. Na placu zabaw zostały zamontowane stacjonarne urządzenia do zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i ławeczki dla opiekunów.
 3. Na plac zabaw można się dostać przez bramkę/i bramę.
 4. Szerokość bramki pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim.
 5. Przez plac zabaw prowadzi droga ewakuacyjna wyłożona kostką ażurową.