Zpo1Mlawa

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Warszawska 52

06-500 Mława

Tel. 23 654 37 23

mlawasp1@poczta.onet.pl

Zobacz nas na Facebooku !

Akcje i projekty

Promocja Zdrowia

Szkoła do hymnu

BohaterON

Szkołą z klasą

20 minut dla matematyki

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

„Jem zdrowo, aby być zdrowym” – klasa VIIa, D. Kieglerski

Temat projektu:  Jem zdrowo, żeby zdrowym być

Przedmiot: godzina wychowawcza

Uczestnicy projektu: projekt kierowany jest do uczniów klasy 7a

Osoby realizujące: wychowawca klasy 7a,

Motto:

                     „Twoje pożywienie powinno być lekarstwem,

                      a twoje lekarstwo powinno być pożywieniem.”

                                                                                  Hipokrates

Termin realizacji: 28.09.2023r. – 19.10.2023r.

Uzasadnienie wyboru tematu:

Projekt edukacyjny stanowi odpowiedź na zagrożenia zdrowotne spowodowane niewłaściwą dietą. Skutkami złych nawyków kulinarnych, niedostatecznej znajomości wpływu zbilansowanej diety na zdrowie i życia w pośpiechu jest nie tylko nadwaga i otyłość, ale także wady postawy oraz schorzenia układu krążenia. W związku ze świadomością tego zjawiska, ważne jest, aby już od najmłodszych lat uczyć w szkole zasad zdrowego odżywiania. Należy przy tym wyrabiać nawyki higienicznego spożywania pokarmów, wskazywać na znaczenie, występowanie i rolę witamin oraz innych składników odżywczych potrzebnych do życia i wzrostu ludzkiego organizmu. Projekt promuje zdrowy styl życia,  zalety świadomego odżywiania się oraz dokonywanie wyboru między tym, co zdrowe i odżywcze a szkodliwe, choć smaczne.

Cele projektu:

poszerzanie wiedzy dotyczącej zdrowego żywienia oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do utrzymania zdrowia

– uświadomienie roli właściwego odżywiania dla zdrowia i prawidłowego rozwoju każdego człowieka

– kształtowanie nawyków zdrowego odżywania

– poznanie głównych składników pokarmowych niezbędnych dla zdrowia

– uświadomienie konieczności racjonalnego odżywiania się

– kształtowanie nawyku spożywania świeżej żywności

– stosowanie prawidłowych zasad przygotowywania i spożywania posiłków.

– poznanie zasad savoir-vivre przy stole

Metody:

Projekt realizowany jest z użyciem metod aktywizujących , z zachowaniem

cyklu uczenia się przez praktyczne działanie.

Oczekiwane efekty :

Zakładane rezultaty:

• wzrost zainteresowania uczniów zdrowym odżywianiem, w konsekwencji ukształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych (odpowiednie dobieranie produktów, zamiana słodyczy na owoce, warzywa itp.).

• pogłębienie wśród uczniów wiedzy o produktach bogatych w witaminy i potrzebie ich spożywania oraz propagowanie zdobytej wiedzy w życiu codziennym

• dokonywanie przez uczniów wyboru tylko zdrowych produktów, a wykluczenie szkodliwych

• zdobycie przez dzieci wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat zdrowego odżywiania oraz stylu życia

• pokazanie ciekawych i atrakcyjnych form i metod pracy

• współpraca z rówieśnikami przy realizacji różnych projektów w sposób twórczy i aktywny

• uczestnictwo w konkursach dotyczących tematyki zdrowego odżywiania

• umiejętność posługiwania się podstawowym sprzętem kuchennym do przygotowania posiłków z warzyw i owoców

• wzmocniony wizerunek szkoły w środowisku, jako placówki promującej zdrowy styl życia i odżywiania się.

Podział na grupy i przydzielenie zadań:

System podziału na poszczególne zespoły odbywał się poprzez dobór samodzielny uczniów. Klasa podzielona na 6 zespołów (5 grup 5-sobwych i 1 grupa 4-osobowa) . W każdej grupie znaleźli się uczniowie o różnym poziomie osiągnięć szkolnych. Poszczególne zespoły wybrały ze swojego grona lidera czyli osobę, która koordynowała prace zespołu. Każda grupa otrzymała zadanie do realizacji: 1 grupa – sałatka owocowa. 2 grupa – jogurt owocowy, 3 grupa – szaszłyki owocowe, 4 grupa – sałatka warzywna, 5 grupa – sałatka warzywna, 6 grupa – sok owocowy.   Z grupami zostały omówione zadania, sposób i czas prezentacji. Uczniowie zostali zapoznani z kryteriami oraz sposobem oceny projektu. Projekt obejmuje zajęcia praktyczne, podczas których uczniowie zastosują zdobytą wiedzę i zgodnie z zasadami higieny i savoir-vivre zaplanują i przygotują posiłki. Podczas realizacji projektu zostanie wykorzystany sprzęt agd zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Zwieńczeniem projektu będą wspólne zajęcia praktyczne połączone z pokazem i degustacją przygotowanych posiłków.

Terminy konsultacji:

Uczniowie konsultowali się z wychowawcą na godzinach wychowawczych w czwartki. Do komunikacji z uczniami wykorzystano następujące narzędzia informatyczne: dziennik elektroniczny librus, portal społecznościowy  facebook – komunikator Messenger,

Zadania do realizacji dla wychowawcy klasy:

– ogłoszenie projektu i harmonogramu działań,

– odgrywanie roli doradcy, koordynatora wspierającego uczniów , a nie osoby kontrolującej.

– przeprowadzenie na godzinach wychowawczych pogadanki, dyskusji, pokaz prezentacji multimedialnej, plakatów tematycznych promujących zdrowe odżywianie

– rozmowa z rodzicami w ramach zebrania o korzyściach płynących z prawidłowego odżywiania

– obserwacja na bieżąco zdobywanych przez uczniów umiejętności

Kryteria oceny grup:

1. zgodność zadania z tematem projektu

2. wkład pracy w wykonanie zadania projektu

3. sposób prezentacji zadania

4. ogólne wrażenie wykonanego zadania

Podsumowanie projektu:

Adresatami i odbiorcami prezentacji projektu byli uczniowie klasy 7a. Publiczna prezentacja zadań projektu odbyła się podczas godziny wychowawczej w dn. 19.10.2023r. i miała przede wszystkim na celu kształtowanie umiejętności wypowiadania się na forum.

Ewaluacja:

· Samoocena podjętych działań przez każdego z uczestników projektu

· Ocena zespołu projektowego przez wszystkich jego uczestników

· Podziękowania i gratulacje ze strony nauczyciela ze wskazaniem wszystkich mocnych stron pracy całej klasy.

                                                                                Opiekun projektu

                                                                                                          Dariusz Kieglerski

ANKIETA EWALUACYJNA DLA UCZNIA

Jak oceniasz swój udział w projekcie? W każdym punkcie zaznacz (podkreśl) jedno z wymienionych zdań.

1. Pewność siebie
A. Byłem z siebie zadowolony.
B. Czułem się dość pewnie i bezpiecznie.
C. Nie czułem się zbyt pewnie.
D. Czułem, że jestem do niczego

2. Zaangażowanie
A. Cały czas czułem się pełen energii i zajęty.
B. Przez większość czasu czułem się pełen energii i zajęty.
C. Nie wkładałem zbyt wiele energii w pracę.
D. Czułem się bezsilny i ospały.

3. Samodzielność
A. Wiele razy decydowałem o sobie i czułem się odpowiedzialny za swój wybór.
B. Czasem decydowałem o sobie i czułem się trochę odpowiedzialny.
C. Dałem się prowadzić innym osobom, nie wkładałem w realizację projektu zbyt wiele własnej woli.
D. Wcale nie miałem poczucia odpowiedzialności za to, co robię.

4. Współpraca
A. Czułem, że należę do grupy, że jestem w pełni akceptowany.
B. Czułem się w grupie raczej dobrze.
C. Nie czułem się w pełni akceptowany przez kolegów i koleżanki.
D. Czułem się odrzucony przez grupę.

5. Świadomość uczenia się
A. Przez cały czas realizacji projektu byłem skupiony na zadaniach i zaangażowany.
B. Przez większą część projektu byłem skupiony i zaangażowany.
C. Rzadko angażowałem się w realizację projektu.
D. Nie angażowałem się i cały czas się nudziłem.

Skip to content