Zpo1Mlawa

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Warszawska 52

06-500 Mława

Tel. 23 654 37 23

mlawasp1@poczta.onet.pl

Zobacz nas na Facebooku !

Akcje i projekty

Promocja Zdrowia

Szkoła do hymnu

BohaterON

Szkołą z klasą

20 minut dla matematyki

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Konkurs „Bezpieczne wakacje na rowerze”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Z OKAZJI MŁAWSKIEGO ŚWIĘTA ROWERÓW PT. „BEZPIECZNE WAKACJE NA ROWERZE” pod patronatem Burmistrza Miasta Mława

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem Konkursu Plastycznego z okazji Mławskiego Święta Rowerów pt. „Bezpieczne wakacje na rowerze” pod patronatem Burmistrza Miasta Mława jest Miejski Dom Kultury w Mławie z siedzibą przy ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława.

§ 2. UCZESTNICY

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych na terenie miasta Mława.

§ 3. PRACE KONKURSOWE

1. Przedmiotem Konkursu jest zaprojektowanie i SAMODZIELNE wykonanie pracy plastycznej dotyczącej tematu konkursu „Bezpieczne wakacje na rowerze”.

2. Prace konkursowe mogą mieć formę przestrzenną lub płaską. Wielkość pracy dowolna.

3. Technika prac powinna zapewniać jej bezpieczne dostarczenie i wyeksponowanie.

4. Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszeniową, będącą załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.

Brak wypełnionej karty uniemożliwi autorom pracy udziału w konkursie.

5. Każda praca powinna być ponadto opatrzona etykietą, zawierającą podstawowe dane autora pracy: IMIĘ, NAZWISKO, klasa a także nr telefonu. Etykietę umieszczamy w miejscu mało widocznym.

6. Prace przekazane na konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną, własnoręczną pracę uczestnika.

7. 1 osoba może dostarczyć nie więcej niż 1 pracę.

§ 4.CELE KONKURSU

Cele konkursu:

– pobudzanie i kształtowanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży,

inspiracja do kreatywnych poszukiwań różnorodnych rozwiązań plastycznych (ciekawych materiałów i technik plastycznych),

– rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i zdolności manualnych uczestników konkursu.

§ 5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Aby wziąć udział w konkursie należy:
– zapoznać się z Regulaminem Konkursu i zaakceptować jego założenia,

– wykonać pracę zgodną z tematem Konkursu.

2. Uczestnicy konkursu wypełniają Kartę zgłoszeniową zawierającą następujące dane:

imię i nazwisko autora pracy,

–  klasa i szkoła do której uczęszcza autor pracy,

adres i numer telefonu do kontaktu,

imię i nazwisko opiekuna uczestnika niepełnoletniego lub nauczyciela,

– zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

– oświadczenie o przekazaniu praw autorskich na rzecz Organizatora,

podpis autora pracy oraz opiekuna uczestnika małoletniego.

3. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem nieodpłatnie
do nich autorskich praw majątkowych na rzecz Organizatora; podstawa prawna: art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 poz. 666) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora
oraz w Internecie.

4. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane w celu wyłonienia zwycięzców
oraz przyznania nagród. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę
na opublikowanie jego nazwiska na liście nagrodzonych.

§ 6. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC

1. Prace z kartami zgłoszeniowymi należy dostarczyć:

osobiście do recepcji Miejskiego Domu Kultury lub przesłać pocztą na adres:

Miejski Dom Kultury w Mławie, ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława

z dopiskiemKonkurs Plastyczny pt. „Bezpieczne wakacje na rowerze””.

 w nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca 2023 r.

2. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki prac konkursowych pocztą, a także za uszkodzenia (także nieodwracalne) powstałe podczas ekspozycji.

4. Dodatkowe informacje: Dominika Lipińska, mail: d.lipinska@mdkmlawa.com, tel. 23 654 35 85.

§ 7. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Prace oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Mławie.

2. Komisja Konkursowa oceni prace w następujących kategoriach:

b) uczniowie klas I-III szkół podstawowych,

c) uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,

d) uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych.

3. Prace konkursowe będą oceniane pod względem zgodności z wytycznymi regulaminu, estetyką wykonania pracy, ogólnym wyrazem artystycznym, oryginalnością pomysłu oraz użytych materiałów a także stopniem trudności wybranej techniki plastycznej.

4. Komisja przyzna w każdej kategorii I, II, III miejsce. Komisja może przyznać nagrody dodatkowe. Autorzy zwycięskich prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

5.  Decyzje Komisjiostateczne i nieodwołalne.

6. Wręczenie nagród planowane jest podczas tegorocznych obchodów Miejskiego Święta Rowerów, tj. 24 czerwca 2023r.

7. Lista laureatów zostanie opublikowana 8 czerwca 2023 r. na stronie w www.mdkmlawa.com, stronie facebookowej Miejskiego Domu Kultury w Mławie, na stronach Urzędu Miasta Mława www.mlawa.pl, fanpegu M Miasto Mława stronie www.mosir.mlawa.pl oraz stronie facebookowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie.

Skip to content