Zpo1Mlawa

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Warszawska 52

06-500 Mława

Tel. 23 654 37 23

mlawasp1@poczta.onet.pl

Zobacz nas na Facebooku !

Akcje i projekty

Promocja Zdrowia

Szkoła do hymnu

BohaterON

Szkołą z klasą

20 minut dla matematyki

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Czy warto czytać książki? , klasa 5a – D. Kieglerski, D. Tadrzyńska

Projekt edukacyjny realizowany w klasie 5a

II semestr rok szkolny 2021/2022

Temat projektu:  Czy warto czytać książki?

Przedmiot: godzina wychowawcza, edukacja czytelnicza

Uczestnicy projektu: projekt kierowany jest do uczniów klasy 5a

Osoby realizujące: wychowawca klasy 5a, nauczyciel biblioteki szkolnej

Osoby i instytucje wspierające projekt: nauczyciel języka polskiego, biblioteka miejska i biblioteka pedagogiczna

Motto:

           „Kto czyta –żyje wielokrotnie…”

                                                              Józef Czechowicz

Termin realizacji:  28.09.2021r. –  28.05.2022r.

Uzasadnienie wyboru tematu:

     „Czy warto czytać książki” – to projekt z zakresu edukacji czytelniczej skierowany do uczniów klasy 5a. W  dzisiejszych  czasach  jesteśmy  świadkami  kryzysu  czytelnictwa.  Nastąpiła  nadmierna inwazja informatyki oraz telekomunikacji. Kosztem czytelnictwa książek. Dzieci i młodzież zbyt dużo wolnego czasu spędzają przed telewizorem, komputerem, a czytanie, które odgrywa ważną rolę w edukacji i wychowaniu traktowane jest marginalnie. Stały kontakt z książką i biblioteką zapewnia dzieciom rozwój zainteresowań czytelniczych, umiejętność korzystania ze źródeł informacji, trwałe przeżycie estetyczne i emocjonalne. Książka wzbogaca wiedzę, rozwija intelekt, jest źródłem rozrywki i zabawy. Mądre książki są też nośnikami ważnych uniwersalnych wartości moralnych. Czytanie uczy odróżniania dobra od zła i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszym świecie, zdominowanym przez agresywne wzorce masowej kultury i pogoń za pieniądzem.

Niniejszy projekt stwarza uczniowi szansę poznawania świata książki i rozwoju zainteresowań czytelniczych. Pozwala nauczycielom i bibliotekarzom, wspólnie pracować nad wychowaniem do czytania. Pomocny w tym będzie księgozbiór biblioteki szkolnej wzbogacony w ostatnim czasie o książki atrakcyjne dla dzieci i młodzieży 

     Główne założenia projektu to:  zachęcanie uczniów do samodzielnego wyboru książki, rozpowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie aktywności i ciekawości związanej ze światem książki, wspomaganie rozwoju emocjonalnego i moralnego dzieci.

Cele projektu:

– rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wdrażanie do samodzielnego i systematycznego korzystania  z księgozbioru

– zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę piękną i książki popularnonaukowe,

– poprawa stanu czytelnictwa w klasie

– zapobieganie uzależnieniom od telewizji, komputerów i telefonów komórkowych

– rozwijanie zainteresowań literackich, przyrodniczych, geograficznych itp.

– systematyczna współpraca z biblioteką szkolną

– nawiązanie współpracy z bibliotekami:  Miejską Biblioteką Publiczną i Biblioteką Pedagogiczną w Mławie (wycieczka)

– opracowanie katalogów księgozbioru przeczytanych książek

Metody:

Podająca:
– omawianie treści przeczytanych książek
– rozmowa na temat charakterystycznych cech bohaterów książek
– doskonalenie pamięci, zdolności kojarzenia, czytania ze zrozumieniem, umiejętności skupienia uwagi,
– wypowiedzi na temat ilustracji
 Eksponująca
– poszukiwanie informacji o znanych autorach książek dla dzieci
– ekspresja plastyczna utworów literackich
 Problemowa
– próba oceny postępowania bohaterów książek
– dobór właściwych podpisów do ilustracji
– układanie historyjki obrazkowej

Oczekiwane efekty :

Zakładane rezultaty:

– wzrost aktywności czytelniczej ucznia

– częściej spędza wolny czas, czytając książki

– dostrzega wartości wynikające z obcowania z książką

– chętnie uczestniczy w konkursach recytatorskich i czytelniczych, happeningach, projektach edukacyjnych

– potrafi wykonać katalog księgozbioru, ilustrację do tekstu

– współpracuje z rówieśnikami przy realizacji różnych projektów, jest twórczy i aktywny.

– częściej odwiedza bibliotekę szkolną,

– korzysta z księgozbioru biblioteki miejskiej i pedagogicznej

– interesuje się nowościami wydawniczymi, a wiedzą na ten temat dzieli się z rówieśnikami

Podział na grupy i przydzielenie zadań:

System podziału na poszczególne zespoły odbywał się poprzez dobór samodzielny uczniów. Klasa podzielona na 5 zespołów (2 grupy 5-sobwe, 2 grupy 6-sobwe, i 1 grupa 4-osobowa) . W każdej grupie znaleźli się uczniowie o różnym poziomie osiągnięć szkolnych. Poszczególne zespoły wybrały ze swojego grona lidera czyli osobę, która koordynowała prace zespołu. Urzeczywistnianie projektu przez uczniów przebiegało poza godzinami lekcyjnymi, zgodnie z przyjętym planem działań. Każda zespół otrzymał zadanie do realizacji. Z grupami zostały omówione zadania, metody zbierania informacji, sposób i czas prezentacji. Uczniowie zostali zapoznani z kryteriami oraz sposobem oceny projektu. Samodzielna praca uczniów w zespołach polegała na opracowaniu katalogu opisowo – ilustrowanego księgozbioru przeczytanych książek.

Terminy konsultacji:

Uczniowie konsultowali się z wychowawcą na godzinie wychowawczej we wtorki i z nauczycielem biblioteki szkolnej podczas przerw i po zajęciach lekcyjnych w czwartki. Do komunikacji z uczniami wykorzystano następujące narzędzia informatyczne: dziennik elektroniczny librus, portal społecznościowy  facebook – komunikator Messenger, aplikacja  Microsoft Teams.

Zadania do realizacji dla wychowawcy klasy:

– ogłoszenie projektu i harmonogramu działań,

– ogłoszenie konkursu na Mistrza Czytelnictwa w klasie,

– przygotowanie  na godzinach  wychowawczych  plakatów  promujących  czytanie  książek,

– rozmowa z rodzicami w ramach zebrań o pożytkach płynących z czytania książek przez

dzieci w czasie wolnym.

Zadania do realizacji dla bibliotekarza szkolnego:

– przeprowadzenie zajęć w ramach edukacji czytelniczej

– zorganizowanie wycieczek do Miejskiej Biblioteki Publicznej i Biblioteki Pedagogicznej w Mławie

Kryteria oceny grup:

1. zgodność zadania z tematem projektu

2. wkład pracy w wykonanie zadania projektu

3. sposób prezentacji zadania

4. ogólne wrażenie pracy plastycznej

5. poprawność językowa prezentowanego zadania projektu

Podsumowanie projektu:

Adresatami o odbiorcami prezentacji projektu byli uczniowie klasy 5 a. Publiczna prezentacja projektu odbyła się na lekcji w dn. 28.05.2022r. i miała przede wszystkim na celu kształtowanie umiejętności wypowiadania się na forum oraz radzenia sobie ze stresem. Po prezentacji zadań projektu dokonano oceny poszczególnych grup. Następnie  każdy uczeń wypełnił ankietę ewaluacyjną.

Promocja i dokumentowanie projektu:

  • zamieszczenie opisu projektu na stronie internetowej szkoły
  • materiał fotograficzny
  • opis, wnioski .

Ewaluacja

a) obserwacja przez nauczycieli poziomu aktywności uczniów na zajęciach przeprowadzanych w ramach projektu,

b) porównanie  stanu  czytelnictwa  w  roku szkolnym  2021/2022 z poprzednim rokiem  

c) ogłoszenie konkursu Mistrz Czytelnictwa na największą liczbę przeczytanych książek

d) wystawa w bibliotece szkolnej  prac wykonanych w ramach projektu

Opiekunowie projektu

Dariusz Kieglerski

Dorota Tadrzyńska

Skip to content