Zpo1Mlawa

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Warszawska 52

06-500 Mława

Tel. 23 654 37 23

mlawasp1@poczta.onet.pl

Zobacz nas na Facebooku !

Akcje i projekty

Promocja Zdrowia

Szkoła do hymnu

BohaterON

Szkołą z klasą

20 minut dla matematyki

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

,,CHCĘ TAK ŻYĆ, BY ZDROWYM BYĆ”

Program Promocji Zdrowia Miejskiego Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mławie na lata 2021-2024

Informacje o placówce:

Nazwa przedszkola: Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mławie

                                    ul. Warszawska 52

Tel. 234 654 37 23

e-mail: mlawasp1@poczta.onet.pl

Dyrektor ZPO nr 1: Janina Lampkowska

Wicedyrektor ZPO nr 1: Jolanta Luciszewska

Ilość przedszkolaków: 174

Ilość nauczycieli: 13

Skład zespołu do spraw promocji zdrowia:

Bratuszewska Małgorzata – koordynator przedszkolny,nauczyciel wychowania przedszkolnego

Kolczyńska Katarzyna – nauczyciel wychowania przedszkolnego/katecheta

Wieczorek Anna – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Witkowska Jolanta– nauczyciel wychowania przedszkolnego

Informacje o programie:

Wybrane standardy jakości pracy przedszkola w zakresie promocji zdrowia:

 • Standard 2. PPZ Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
 • Standard 3. PPZ Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.

Diagnoza stanu wyjściowego – rozpoznanie i opis problemów w środowisku przedszkolnym

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mławie należy do Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie.  Liczy 7 oddziałów przedszkolnych, w których łącznie w roku szkolnym 2021/2022 uczy się 175 przedszkolaków. Od kilku lat ilość dzieci i grup utrzymuje się na tym samym poziomie.  Przedszkole pracuje od godziny 6.30 do godziny 17.00. Mieścimy się w dwupiętrowym budynku otoczonym dużym ogrodem oraz kompleksem sportowym. Sale zajęć z łazienkami są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Są wielofunkcyjne, duże, estetyczne i bogato wyposażone w zabawki, książki i pomoce dydaktyczne. Na parterze mieści się szatnia, w której każde dziecko ma swoją oznaczoną półeczkę, gdzie przechowuje okrycie wierzchnie i obuwie. Na drugim piętrze znajduje się sala widowiskowo – gimnastyczna, gdzie odbywają się zajęcia dodatkowe oraz uroczystości przedszkolno – grupowe. W naszym ogrodzie każda grupa ma wydzieloną część do bezpiecznej i zdrowej zabawy na świeżym powietrzu. Place zabaw są wyposażone w drewniane i nowoczesne urządzenia. Co roku staramy się dosadzać nowe rośliny i drzewa, aby nasz ogród wyglądał pięknie od jesieni aż po wiosnę i dostarczał naszym wychowankom estetyczno – przyrodniczych doznań.

W przedszkolu pracuje dobrze wykwalifikowane, kreatywne i twórcze grono pedagogiczne, które promuje wśród wychowanków szacunek dla człowieka, przyrody i otaczającego świata. Pracę te wspierają pracownicy obsługi i administracji, którzy dbają o czystość i ład naszej placówki. Smaczne i domowe posiłki przygotowuje firma zewnętrzna. Ciepła rodzinna atmosfera to nasze wielkie atuty. Szczególnie wysoko cenimy sobie wielopokoleniowość naszych absolwentów. Oferta zajęć dodatkowych jest uzależniona od wyboru rodziców naszych wychowanków.

Bierzemy udział w wielu ogólnopolskich propozycjach edukacyjnych, ale równocześnie sami jesteśmy autorami licznych projektów, programów i konkursów, które promują naszą placówkę w środowisku lokalnym. Nasze przedszkole od wielu lat podejmuje działania promujące zdrowie. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania oraz Programu Profilktyczno – Wychowawczego.

Edukacja Zdrowotna jest podstawowym prawem każdego dziecka. Dba­łość o zdrowie przedszkolaków, to jedno z zasadniczych zadań przedszkola, które dąży do pełnego   i wszech­stronnego rozwoju swoich wychowanków. Przekazując dzieciom wiedzę o zdro­wiu, kształtując umiejętności i postawy sprzyjające zdrowiu, możemy ułatwić im zdrowy styl życia i pracy, a tym samym poprawić zdrowie społeczeństwa. Ukie­run­ko­wa­nie prozdrowotnych działań edukacyjnych w stronę rozwoju aktywności dziecka jest najlepszą inwestycją w jego dorosłe życie i wspaniałą wizytówką działań wy­chowaw­czych placówki.

Według definicji: „Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

• zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci),

• podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Biorąc pod uwagę rozpiętość wiekową odbiorców programu oraz zróżnicowane oczekiwania rodziców, co do zadań i efektów oddziaływań wychowawczych przedszkola, treści programu zawierają nie tylko przekazywanie podstawowych wiadomości i umiejętności, ale szereg dodatkowych czyności wpływających na kształtowanie postaw prozdrowotnych. Wszystkie zaplanowane działania uwzględniają aktywny udział rodziców dzieci w proces dydaktyczno-wychowawczy. Chętnie bierzemy aktywny udział w rządowych, unijnych i ogólnopolskich programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia. Zdobyliśmy już wiele certyfikatów w zakresie promocji zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności fizycznej:

 • Certyfikat: Przedszkole Dobrego Żywienia
 • Certyfikat: Przedszkole w Ruchu
 • Certyfikat: Kubusiowi Przyjaciele Natury

Działania te łączą nas z ideą przedszkoli promujących zdrowie, dlatego zdecydowaliśmy się przystąpić do projektu „Przedszkole Promujące Zdrowie”.

Pragniemy dla naszych wychowanków przedszkola przyjaznego, bezpiecznego, które stwarzałoby warunki do wszechstronnego rozwoju całej społeczności przedszkolnej i proponowało zdrowy styl życia. Osiągnięcie tych celów wymaga wieloletniej pracy. W pierwszej kolejności zidentyfikowania istniejących problemów i wybrania spośród nich priorytetów.

Na podstawie analizy dokumentacji i bezpośrednich obserwacji codziennego życia przedszkolnego zauważyliśmy zachowania, które należy zmienić: kształtować właściwe nawyki odżywiania się wśród przedszkolaków, nauczycieli i społeczności przedszkolnej, zachęcać do troski o higienę ciała, zachęcać do aktywnego wypoczynku w czasie wolnym, zapobiegać wadom postawy u dzieci, wpajać prawidłowe zasady zachowania i propagować działania profilaktyczne. Na podstawie powyższych informacji określiliśmy cele naszych działań.

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program ,,Chcę tak żyć, by zdrowym być” powstał w oparciu o główny cel „Przedszkola Pro­mującego Zdrowie”, jakim jest zdrowy styl życia całej społeczności przedszkolnej i lo­kal­nej.

Program oparty jest na założeniach i celach edukacji prozdrowotnej umiesz­czo­nych w:

 • Podstawie programowej wychowania przedszkolnego
 • Programie Przedszkola Promującego Zdrowie
 • Planie Pracy Placówki
 • Programie Profilaktyczno – Wychowawczym placówki
 • Programie autorskim nauczycieli pracujących w placówce „Dbam o swoje zdrowie i bezpieczeństwo”
 • Wybranych  elementach edukacji prozdrowotnej i edukacji ekologicznej.

Cel główny

Promowanie wiedzy, prawidłowych nawyków prozdrowotnych wśród dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców, nauczycieli i całej społeczności przedszkolnej.

Cele ogólne programu:

 • stwarzanie wszelkich okazji do gromadzenia różnych doświadczeń i szeroko pojętej wiedzy na temat zdrowego stylu życia,
 • tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju psychoruchowego przedszkolaków,
 • zapewnienie optymalnych warunków do pracy i wypoczynku,
 • podejmowanie działań wpływających na prestiż przedszkola w środowisku lokalnym.

Cele szczegółowe programu:

 • stworzenie przyjaznego klimatu w przedszkolu poprzez dobrą komunikację, humor i radość, emocjonalne wsparcie i efektywne współdziałanie,
 • dbanie o wystrój placówki, sal przedszkolnych i korytarzy,
 • zachęcenie rodziców do aktywnej współpracy na rzecz przedszkola,
 • podniesienie poziomu wiedzy dzieci i rodziców na temat prawidłowego odżywiania,
 • stworzenie dzieciom warunków do samodzielnego nabywania umiejętności i nawyków zdrowego odżywiania się,
 • poszerzenie wiedzy na temat znaczenia aktywności fizycznej dla ich zdrowia oraz stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywności fizycznej,
 • nauka rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa,
 • organizowanie dzieciom przestrzeni do nauki higienicznego i zdrowego trybu życia,
 • podniesienie jakości zdrowia emocjonalno – społecznego dzieci,
 • propagowanie idei Przedszkola Promującego  Zdrowie wśród przedszkolaków, nauczycieli i rodziców.

Sposoby realizacji:

 • zajęcia edukacyjne
 • zajęcia z pedagogiem
 • zajęcia z pielęgniarką szkolną
 • spotkania profilaktyczno – edukacyjne ze specjalistami z instytucji, fundacji, sto­warzyszeń
 • kampanie profilaktyczne

Adresaci i realizatorzy programu :

 • dzieci w wieku przedszkolnym
 • rodzice
 • nauczyciele i pracownicy przedszkola
 • środowisko lokalne

Realizatorami są:

 • uczniowie
 • dyrekcja szkoły
 • nauczyciele i wychowawcy
 • pielęgniarka szkolna
 • pedagog szkolny
 • zespół ds. promocji zdrowia
 • rodzice i opiekunowie
 • inni pracownicy  przedszkola
 • instytucje współpracujące z przedszkolem
 • zaproszeni specjaliści.

Osoby i instytucje wspierające działalność programową:

 • Rada Rodziców
 • Powiatowa Stacja SANEPID-u
 • Służba Zdrowia
 • Instytucje i fundacje promujące zdrowie
 • Szkolne Koło Wolontariatu
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1

Ewaluacja programu będzie polegała na systematycznym monitorowaniu za­p­la­no­wa­nych zadań. Informacje niezbędne do ewaluacji pozyskiwane będą przez:

 • rozmowy i wywiady z przedszkolakami, rodzicami i pracownikami przedszkola
 • obserwację dzieci w różnych sytuacjach
 • wymianę uwag, spostrzeżeń i własnych doświadczeń podczas spotkań zespołu do spraw promocji zdrowia, Zespołu Samokształceniowego wychowania przedszkolnego
 • analizę dokumentów przedszkolnych
 • sprawozdania i ewaluację projektów edukacyjnych
 • ankiety
 • analizę wytworów pracy przedszkolaków i  ich zaangażowanie w działania pro­mu­ją­ce zdrowy styl życia.

Narzędzia do ewaluacji będą skierowane do:

 • dzieci w wieku przedszkolnym
 • nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola
 • rodziców i opiekunów dzieci

Rodzaj ewaluacji:

 • ewaluacja procesu (monitoring);
 • ewaluacja końcowa.

Ewaluacja posłuży twórcom programu do opracowania pisemnego raportu z wdro­że­nia edukacji prozdrowotnej. Raport zostanie przedstawiony nauczycielom na po­siedzeniu Rady Pedagogicznej . Ewaluacja będzie przeprowadzona przez Zespół Promocji Zdrowia.

Dokumentacja programu:

 • Protokoły  zebrań ds. promocji zdrowia
 • Informacje na stronie internetowej szkoły
 • Zapisy w dziennikach lekcyjnych
 • Informacje, ulotki, plansze,
 • Sprawozdania z podejmowanych działań bieżących
 • Sprawozdania roczne na podsumowującej RP w czerwcu/lipcu
Moduł  ZadanieSposób realizacjiTerminyOdpowiedzialni
BEZPIECZEŃSTWOZagrożenia, jakie niesie korzystanie z komputera i Internetu – bezpieczeństwo w sieci.Program „Zabawy z komputerem dla dzieci 5-6 letnich”Dzień Bezpiecznego Internetu  2021-2024        Nauczyciele grup IV-VII
Jestem bezpieczny – dbam o swoje bezpieczeństwo w domu, w drodze do szkoły
i miejscach użyteczności publicznej    
Bezpieczna droga do i z przedszkola- pogadankaSpotkanie z policjantem z PKPPSpotkanie ze strażakiem z PKSPWycieczkiProgram profilaktyczny dla dzieci 3-6 letnich „Dbam o swoje zdrowie i bezpieczeństwo”.    2021/2024  Wychowawcy            
Zachowanie się podczas zagrożenia    Alarm przeciwpożarowyPogadanka „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”    2021/2024  Dyrektor Koordynator bhp
ZACHOWANIA PROEKOLOGICZNE„Czysta Ziemia – Czysta Planeta”    Dzień ZiemiŚwiatowy Dzień WodyŚwiatowy Dzień ZdrowiaRealizacja podstawy programowejZakładanie „ogródków” w salachZbiórka elektrośmieciRealizacja programu proekologicznego „Ekoludki dbają o przyrodę”.Przedstawienie o tematyce ekologicznej .Konkurs fotograficzny „Uchwyć piękno przyrody”.    2021-2024  Wychowawcy
BUDOWANIE WŁASNEJ WARTOŚCIOrganizowanie pomocy w trudnych sytuacjach; wrażliwość na potrzeby innych.Organizacja Szlachetnej PaczkiPomoc dzieciom z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Kraszewie-CzubakachZbiórka karmy dla zwierzątPomoc dla domu dzieckaGóra GroszaInne zbiórki charytatywne według potrzeb  2021-2024  Wychowawcy  
Integracja uczniów z uczniami. Integracja uczniów z nauczycielami. Komunikacja interpersonalna. Integracja pracowników szkoły.Wycieczki grupoweZajęcia adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola.Konkursy międzyprzedszkolneWspólne wyjazdy pracownikówSpotkania integracyjneZawieranie kontraktów grupowych,stosowanie systemów motywacyjnych          Wg terminarza    Wychowawcy    
Stworzenie alternatywy  Pomoc koleżeńskaRozmowy z pedagogiemRóżne możliwości wyjścia z trudnych sytuacji ,,Nie ma drogi bez wyjścia”; przeciwstawianie się zagrożeniom cywilizacyjnym  2021/2024  Pedagog Wychowawcy
Budowanie wsparcia  Rozmowy z wychowawcą i pedagogiem szkolnym„Jak być dobrym kolegą/koleżanką?”- burza mózgówKodeks przedszkolakaPomoc psychologiczno-pedagogicznaProwadzenie obserwacji pedagogicznychProgramy wspomagania i korygowania rozwoju dzieckaProgram pracy z dzieckiem zdolnym    2021-2024  Wychowawcy Pedagog
Osiąganie sukcesów przez uczniów  Spotkanie z lekarzem, pielęgniarkąUdział w konkursach, uroczystościachRealizacja zadań z programu „Zdolny przedszkolak”Promowanie sukcesów uczniów na stronie internetowej naszej szkoły, na stronie urzędu miasta, w prasie lokalnej i na gazetkach szkolnych,FacebookPromowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków i ich rodziców. Realizacja zadań z programu „Mały miś w świecie wielkiej literatury.Wydawanie gazetki przedszkolnej „Koszałek”      2021/2024  Nauczyciele Wychowawcy  
Profilaktyka grypyPogadanka  ,,Jak ustrzec się przed grypą”    X – XI 2021/24Nauczyciele Pielęgniarka szkolna
Jak mówi przysłowie ,,Śmiech to zdrowie”Światowy Dzień Uśmiechu (1. piątek października)Pogadanka na temat  higieny jamy ustnejSpotkanie ze stomatologiemRealizacja zadań z programu „Akademia Aquafresh    X 2021-2024  Pielęgniarka szkolna nauczyciele grup IV-VII
HIGIENADbam o higienę własną.„Dbamy o  higienę osobistą każdego dnia”- pogadanki z  wychowawcą Choroby brudnych rąkSpotkanie z pielęgniarką szkolną  X/XI 2021-2024  Wychowawcy Pielęgniarka szkolną    
Prawidłowa postawa podczas nauki.Dbanie na wszystkich zajęciach o prawidłową postawę ciała w czasie pracy przedszkolakówPedagogizacje dla rodziców  2021/2024      Nauczyciele Pedagog Wychowawcy
Uczę się w sprzyjających warunkach pracy – dbam o wystrój sal przedszkolnychDbanie o wystrój sali przedszkolnej,  gazetki tematyczne; rośliny w salachDekoracje okolicznościowePogadanka dla rodziców  2021/2024  Wychowawcy
Prawidłowe korzystanie z toaletZasady korzystania z toalet – pogadankiIX 2021/24Wychowawcy
,,Ruch to zdrowie” – aktywnie wypoczywam po wysiłku umysłowym.Organizowanie zabaw ruchowych w sali i na świeżym powietrzu.Korzystanie z placu zabaw  Cały rok szkolny          Wychowawcy Nauczyciele
  Współpraca i współdziałanie z rodzicami  Zebrania z rodzicamiDni OtwarteDzień RodzinyPedagogizacje i pogadanki    Wg terminarza    Wychowawcy  
REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYKI  Substancje zagrażające zdrowiu i życiu – alkohol, papierosy, dopalacze, narkotyki      Cukierki  –  program profilaktycznyProgram profilaktyczny „Czyste powietrze wokół nas”Organizowanie spotkań z przedstawicielami Straży Pożarnej, Policji, MOPS,Pielęgniarką, lekarzem,dietetykiem.Zorganizowanie warsztatów pierwszej pomocy dla dzieciOrganizacja zajęć logopedycznych    2021/2024  Nauczyciele grup IV – VII Wychowawcy
ZDROWE ODŻYWIANIE  ,,To My – zdrówko!” – Przedstawienie produktów, które są wartościowe i przyjazne dla naszego zdrowia; zasady kupowania i przechowywania produktów.  Dzień wodyDzień ziemiWiosenny tydzień zdrowia „Przedszkolny Master Chef”- zaplanowanie i wykonanie zdrowych posiłków„Zdrowy posiłek” – barwne kolaże – wystawa prac plastycznychZdrowie na talerzu w zgodzie z piramidą żywienia – zajęcia z wychowawcąZorganizowanie warsztatów dla rodziców na temat przygotowywania zdrowych posiłkówPrezentacja produktów ekologicznych; spotkanie z producentem.Spotkania z lekarzem,pielęgniarką,dietetykiemRealizacja zadań z programu profilaktycznego „Dbam o swoje zdrowie i bezpieczeństwo”.  III/IV 2021-2024      Wychowawcy                    
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA  Kondycja fizyczna i dbałość o sylwetkę        Prowadzenie pogadanek z dziećmi na temat znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia.Realizacja przedszkolnego projektu „Tydzień sportu” i „Dni sportu”.Prowadzenie zajęć ruchowych z dziećmi z uwzględnieniem elementów różnych metod i z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów i pomocy.Organizacja spacerów, wyjść i wycieczek mających na celu rozwijanie aktywności fizycznej dzieci.Doposażanie sali gimnastycznej o nowe sprzęty gimnastyczne.    Cały rok  Wychowawcy

BIBLIOGRAFIA:

      1.   M. Demel. „O wychowaniu zdrowotnym” Warszawa 1968.

 • E. i J. Frątczakowie. „Edukacja zdrowotna dzieci przedszkolnych” Toruń 1996.
 • K. Żuchelkowa, K. Wojciechowska. „Promocja zdrowia w edukacji dzieci przedszkolnych.” Bydgoszcz 2000.
 • Cz. Cyrański, M. Kwaśniewska. „Moje przedszkole”. Program wychowania przedszkolnego”, Kielce 2002.
 • W. Gniewkowski. „Niedostatek ruchu (hipokinezja) a zdrowie dziecka” „Wychowanie w Przedszkolu” 1986/12, 1987/1.
 • W. Gniewkowski. „Stymulacja rozwoju sprawności ruchowej w praktyce przedszkolnej” „Wychowanie w Przedszkolu” 1984/10.
 • J. Kopczyńska – Sikorska, I. Szilagyi – Pągowska. „ Dziecko otyłe” „Wychowanie w Przedszkolu” 1985/2-3.
 • A. Kozłowska. „Ogólna niesprawność ruchowa” „Wychowanie w Przedszkolu” 1986/5
 • M. Demel. „O wychowaniu zdrowotnym” Warszawa 1968.
Skip to content