Zpo1Mlawa

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Warszawska 52

06-500 Mława

Tel. 23 654 37 23

mlawasp1@poczta.onet.pl

Zobacz nas na Facebooku !

Akcje i projekty

Promocja Zdrowia

Szkoła do hymnu

BohaterON

Szkołą z klasą

20 minut dla matematyki

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych  na rok szkolny 2024/2025.

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Od dnia 15 maja 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertami szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mławski:

– I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie ul. Stanisława Wyspiańskiego 1, 06-500 Mława;

– Zespół Szkół nr 1 w Mławie ul. Zuzanny Morawskiej 29, 06-500 Mława,

– Zespół Szkół nr 2 w Mławie ul. Zuzanny Morawskiej 29 B, 06-500 Mława,

– Zespół Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie Al. Józefa Piłsudskiego 33, 06-500 Mława ,

– Zespół Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. w Mławie ul. Warszawska 44 a, 06-500 Mława.

Uprzejmie informuję, że od dnia 15 maja od godz. 8.00 będzie uruchomiona platforma do obowiązkowej rejestracji wniosków do naszych szkół ponadpodstawowych. Uczeń może wybrać maksymalnie 3 typy szkół w kolejności zgodnej z własnymi preferencjami.

Złożenie wniosku będzie wyłącznie możliwe poprzez stronę: 

https://powiatmlawski.e-omikron.pl/

Wyniki egzaminu ósmoklasisty należy wprowadzić w terminie 03-10.07.2024 r. do godziny 1500 .

Szczegółowe terminy rekrutacji na rok szkolny 2024/2025, wynikają z Zarządzenia nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2024/2025 i są zawarte na stronie https://powiatmlawski.e-omikron.pl/ w zakładce „Terminarz dla kandydatów”.

Ważne terminy rekrutacyjne

I postępowanie rekrutacyjne:

 • 15-29.05.2024 r. do godz. 1500 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami,
 • 3-10.07.2024 r. do godz. 1500 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje,
 • 19.07.2024 r. do godz. 1200 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia,
 • 15.05-22.07.2024 r. – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie,
 • 19-24.07.2024 r. do godz.1500 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 • 25.07.2024 r. do godz. 1400- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

II postępowanie uzupełniające:

 • 29-31.07.2024 r. do godz. 1500 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami,
 • 08.08.2024 r.– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • 29.07-09.08.2024 r. – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie,
 • 08-12.08.2024 r. do godz.1200 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz zaświadczenia lekarskiego,
 • 12.08.2024 r. do godz. 1500- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wicestarosta 

Tomasz Chodubski

ZASADY REKRUTACJI:

Absolwent szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym do wybranej szkoły może zebrać aż 200 punktów.

 • 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin ósmoklasisty

Wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawione w procentach przelicza się na punkty  następująco z :

 • języka polskiego i  matematyki mnoży się przez 0,35;
 • języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

UWAGA:  Kandydatom zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym przyznaje się za uzyskanie z:

 1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – 35 punktów,

bardzo dobrym – 30 punktów,

dobrym – 25 punktów,

dostatecznym – 15punktów,

dopuszczającym – 10 punktów;

 • wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – 30 punktów,

bardzo dobrym – 25 punktów,

dobrym – 20 punktów,

dostatecznym – 10 punktów,

dopuszczającym – 5 punktów

 • 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za:
 • oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

celujący              –  18 pkt

bardzo dobry    –   17 pkt

dobry                  –   14 pkt

dostateczny       –    8 pkt

dopuszczający   –    2 pkt

 • ukończenie szkoły podstawowej  z wyróżnieniem – 7 punktów
 • inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 18 punktów):
 • Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem organizowanym przez kuratora oświaty o zasięgu ponadwojewódzkim:

a)  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów.

 • Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem organizowanych przez kuratora oświaty o zasięgu wojewódzkim:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  3 punkty;

 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  • międzynarodowym  – 4 punkty,
  • krajowym – 3 punkty,
  • wojewódzkim  – 2 punkty,
  • powiatowym – 1 punkt.

       UWAGA: Jeżeli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z tych samych zawodów wiedzy,   artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 • aktywność społeczną (wolontariat) – 3 punkty

Terminy postępowania rekrutacyjnego  ustala Mazowiecki Kurator Oświaty, niedotrzymanie terminów, dotyczących składania dokumentów, będzie traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły.

Skip to content