Zpo1Mlawa

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Warszawska 52

06-500 Mława

Tel. 23 654 37 23

mlawasp1@poczta.onet.pl

Zobacz nas na Facebooku !

Akcje i projekty

Promocja Zdrowia

Szkoła do hymnu

BohaterON

Szkołą z klasą

20 minut dla matematyki

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych  na rok szkolny 2023/2024.

Najważniejsze informacje

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00, z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane będą od 15 maja 2023 r. do 29 maja 2023 r. do godz. 15.00.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. do godz. 15.00.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 21 lipca 2023 r.
 • Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie będzie się odbywać w dniach: 15 maja 2023 r. –  24 lipca 2023 r.
 • W terminie od 21 lipca 2023 r. do 26 lipca 2023 r. do godz.15.00, w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 27 lipca 2023 r.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami  od 15 maja 2023r. do 23 czerwca 2023r. do godz. 1500 (oddziały dwujęzyczne: od 15 maja do 29 maja 2023 r. do godz.1500 )
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty od 23czerwca 2023 r.  do 12 lipca 2023r. do godz. 1500
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej od 12 lipca 2023 r. do 20 lipca 2023 r. 
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie Od 15 maja do 24 lipca 2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 21 lipca 2023 r.
Potwierdzenie woli przyjęcia  w postaci przedłożenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone wcześniej, a w przypadku wyboru technikum – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od 21 lipca 2023 r. do 26 lipca 2023 r. do godz. 1500
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 27 lipca 2023 r. do godz. 1400

Szczegółowy terminarz rekrutacji dostępny jest  na stronie: https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/17072,Terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajace.html (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły, potwierdzony podpisem rodziców/prawnych opiekunów.
 2. Kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej.
 3. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 4. Zaświad­cze­nie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w okre­ślonym zawodzie (składa kandydat do technikum, szkoły branżowej).
 5. 2 fotografie podpisane na odwrocie.

ZASADY REKRUTACJI:

Absolwent szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym do wybranej szkoły może zebrać aż 200 punktów.

 • 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin ósmoklasisty

Wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawione w procentach przelicza się na punkty  następująco z :

 • języka polskiego i  matematyki mnoży się przez 0,35;
 • języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

UWAGA:  Kandydatom zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym przyznaje się za uzyskanie z:

 1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – 35 punktów,

bardzo dobrym – 30 punktów,

dobrym – 25 punktów,

dostatecznym – 15punktów,

dopuszczającym – 10 punktów;

 1. wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – 30 punktów,

bardzo dobrym – 25 punktów,

dobrym – 20 punktów,

dostatecznym – 10 punktów,

dopuszczającym – 5 punktów

 • 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za:
 • oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

celujący              –  18 pkt

bardzo dobry    –   17 pkt

dobry                  –   14 pkt

dostateczny       –    8 pkt

dopuszczający   –    2 pkt

 • ukończenie szkoły podstawowej  z wyróżnieniem – 7 punktów
 • inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 18 punktów):
 1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem organizowanym przez kuratora oświaty o zasięgu ponadwojewódzkim:

a)  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów.

 1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem organizowanych przez kuratora oświaty o zasięgu wojewódzkim:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  3 punkty;

 1. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  1. międzynarodowym  – 4 punkty,
  2. krajowym – 3 punkty,
  3. wojewódzkim  – 2 punkty,
  4. powiatowym – 1 punkt.

       UWAGA: Jeżeli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z tych samych zawodów wiedzy,   artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 • aktywność społeczną (wolontariat) – 3 punkty

Terminy postępowania rekrutacyjnego  ustala Mazowiecki Kurator Oświaty, niedotrzymanie terminów, dotyczących składania dokumentów, będzie traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły.

Skip to content