Zpo1Mlawa

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Warszawska 52

06-500 Mława

Tel. 23 654 37 23

mlawasp1@poczta.onet.pl

Zobacz nas na Facebooku !

Akcje i projekty

Promocja Zdrowia

Szkoła do hymnu

BohaterON

Szkołą z klasą

20 minut dla matematyki

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Egzamin po 8 klasie – rok szkolny 2023/24

AKTUALIZACJA ZAPISÓW § 3. NA ROK SZKOLNY 2023/2024
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 33/2018/19
Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Mławie

Procedura Nr 1/2019 organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

w Szkole Podstawowej  nr 1 im. H. Kołłątaja w Mławie

§ 3.

Terminarz realizacji zadań na dany rok szkolny

 1. Przekazanie informacji rodzicom o egzaminie przez dyrektora szkoły do 28 września 2023r.
 2. Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 30 września 2023 r., pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty
 3. Przedłożenie zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii o dostosowaniu warunków egzaminu  dyrektorowi szkoły do 16 października 2023r.
 4. Przedłożenie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się dyrektorowi szkoły
  do 16 października 2023r.   
 5. Do 21 listopada 2023r. poinformowanie na piśmie rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia.
 6. Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania, o których mowa w pkt. 5 do
  24 listopada 2023r.
 7. Do 30 listopada 2023r. przesłanie do właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej danych dotyczących uczniów przystępujących do egzaminu, za pośrednictwem systemu elektronicznego.
 8.  Do 30 listopada 2022r. przekazanie OKE informacji o wszystkich rodzajach dostosowań, warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
 9. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego– nie później niż do 14 lutego2024 r. – informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty, w tym o:
  1. harmonogramie i zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
  2. zasadach zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie)
  3. zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali
  4. konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.
 10. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego do 14 marca 2024r., powołuje członków zespołu egzaminacyjnego oraz zastępcę przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu.
 11. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego do 15 kwietnia 2024r., spośród członków zespołu egzaminacyjnego, powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.
 12. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca do 10 maja 2024r. – przeprowadza szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących.
 13. Egzaminy odbywają się w następującym terminie:
 14. 1.    język polski – 14 maja 2024r. (wtorek) – godz. 9:00,
 15. 2.    matematyka – 15 maja 2024r. (środa) – godz. 9:00,
 16. 3.    język obcy nowożytny – 16 maja 2024r. (czwartek) – godz.9:00.
 17. Jeżeli  szkole jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym – powołanie zespołów nadzorujących oraz wyznaczenie ich przewodniczących
  do 7 czerwca 2024r.
 18. Termin przeprowadzenia dodatkowego egzaminu.
 19. 1.    język polski – 10 czerwca 2024r. (poniedziałek) – godz. 9:00
 20. 2.    matematyka – 11 czerwca 2024r. (wtorek) – godz. 9:00
 21. 3.    język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024r. (środa) – godz.9:00.
 22. Termin ogłoszenia wyników egzaminu – 3 lipca 2023r. udostępnienie w ZIU (SIOEO).
 23. Wnioski o wgląd są przyjmowane i rozpatrywane od dnia udostępnienia w ZIU (SIOEO) informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty, tj. od 3 lipca 2023r., zgodnie
  z kolejnością wpływu.
 24. Przekazanie przez OKE szkołom wyników, zaświadczeń o wynikach egzaminu –
   do 3 lipca 2024r.
 25. Wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty – 3 lipca 2024r.

Dyrektor szkoły

Mława, dnia 20 września 2023r.

Skip to content