Zpo1Mlawa

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Warszawska 52

06-500 Mława

Tel. 23 654 37 23

mlawasp1@poczta.onet.pl

Zobacz nas na Facebooku !

Akcje i projekty

Promocja Zdrowia

Szkoła do hymnu

BohaterON

Szkołą z klasą

20 minut dla matematyki

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Egzamin po 8 klasie – rok szkolny 2022/23

AKTUALIZACJA ZAPISÓW § 3. NA ROK SZKOLNY 2022/2023
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 33/2018/19
Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Mławie

Procedura Nr 1/2019
organizowania i przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty

w Szkole Podstawowej  nr 1 im. H. Kołłątaja
w Mławie

§ 3.

Terminarz realizacji zadań na dany rok szkolny

 1. Przekazanie informacji rodzicom o egzaminie przez dyrektora szkoły do 28 września 2022r.
 2. Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 30 września 2022 r., pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty
 3. Przedłożenie zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii o dostosowaniu warunków egzaminu  dyrektorowi szkoły do 17 października 2022 r.
 4. Przedłożenie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się dyrektorowi szkoły
  do 17 października 2022 r.   
 5. Do 21 listopada 2022 r. poinformowanie na piśmie rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia.
 6. Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania, o których mowa w pkt. 5 do
  24 listopada 2022 r.
 7. Do 30 listopada 2022r. przesłanie do właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej danych dotyczących uczniów przystępujących do egzaminu, za pośrednictwem systemu elektronicznego.
 8.  Do 30 listopada 2022r. przekazanie OKE informacji o wszystkich rodzajach dostosowań, warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
 9. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego– nie później niż do 23 lutego 2023 r. – informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty, w tym o:
  1. harmonogramie i zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
  1. zasadach zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie)
  1. zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali
  1. konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.
 10. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego do 23 marca 2023 r., powołuje członków zespołu egzaminacyjnego oraz zastępcę przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu.
 11. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego do 24 kwietnia 2023 r., spośród członków zespołu egzaminacyjnego, powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.
 12. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca do 22 maja 2023 r. – przeprowadza szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących.
 13. Egzaminy odbywają się w następującym terminie:
 14. 1.    język polski – 23 maja 2023r. (wtorek) – godz. 9:00,
 15. 2.    matematyka – 24 maja 2023r. (środa) – godz. 9:00,
 16. 3.    język obcy nowożytny – 25 maja 2023r. (czwartek) – godz.9:00.
 17. Jeżeli  szkole jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym – powołanie zespołów nadzorujących oraz wyznaczenie ich przewodniczących
  do 9 czerwca 2023r.
 18. Termin przeprowadzenia dodatkowego egzaminu.
 19. 1.    język polski – 12 czerwca 2023r. (poniedziałek) – godz. 9:00
 20. 2.    matematyka – 13 czerwca 2023r. (wtorek) – godz. 9:00
 21. 3.    język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023r. (środa) – godz.9:00.
 22. Termin ogłoszenia wyników egzaminu – 3 lipca 2023r. udostępnienie w ZIU (SIOEO).
 23. Wnioski o wgląd są przyjmowane i rozpatrywane od dnia udostępnienia w ZIU (SIOEO) informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty, tj. od 3 lipca 2023 r., zgodnie
  z kolejnością wpływu.
 24. Przekazanie przez OKE szkołom wyników, zaświadczeń o wynikach egzaminu –
   do 6 lipca 2023r.
 25. Wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty – 6 lipca 2023r.

Dyrektor szkoły

Mława, dnia 6 września 2022r.

Skip to content