Zpo1Mlawa

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Warszawska 52

06-500 Mława

Tel. 23 654 37 23

mlawasp1@poczta.onet.pl

Zobacz nas na Facebooku !

Akcje i projekty

Promocja Zdrowia

Szkoła do hymnu

BohaterON

Szkołą z klasą

20 minut dla matematyki

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Egzamin po 8 klasie

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 r.

Terminy i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2021/2022

  W szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym
W terminie głównymjęzyk polski –  24 maja 2022r. (wtorek) – godz. 9:00 matematyka –  25 maja 2022r. (środa) – godz. 9:00 język obcy nowożytny – 26 maja 2022r. (czwartek) – godz.9:00
W terminie dodatkowymjęzyk polski – 13 czerwca 2022r. (poniedziałek) – godz. 9:00 matematyka – 14 czerwca 2022r. (wtorek) – godz. 9:00 język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

Przedmiot egzaminacyjnyarkusz standar­dowyprzedłużenie czasu,
o którym mowa w pkt. 17. Komunikatu CKE
język polski120 mindo 180 min
matematyka100 mindo 150 min
język obcy nowożytny90 mindo 135 min
 • Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
 • zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.
 • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym – w kwietniu i dodatkowym – w czerwcu. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.
 • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 • W latach 2019–2023 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
 • Od roku 2024 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

            a. języka polskiego

b. matematyki

c. języka obcego nowożytnego

            d. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia  

fizyka, geografia lub historia.

 • Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

 • Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu.
 • Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.
 • Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali.
 • W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej.
 • Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.
 • Szczegółowy opis przebiegu egzaminu ósmoklasisty znajduje się w „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty”, publikowanej corocznie (do 10 września) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE. Szczegóły dotyczące pracy z arkuszem egzaminacyjnym z poszczególnych przedmiotów określa każdorazowo informacja zawarta na stronie tytułowej arkusza egzaminacyjnego.

AKTUALIZACJA ZAPISÓW § 3. NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 33/2018/19
Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Mławie

Procedura Nr 1/2019
organizowania i przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty

w Szkole Podstawowej  nr 1 im. H. Kołłątaja
w Mławie

§ 3.

Terminarz realizacji zadań na dany rok szkolny
1.    Przekazanie informacji o egzaminie rodzicom przez dyrektora szkoły do 28 września 2021r.
2.    Przedłożenie zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii o dostosowaniu warunków egzaminu  dyrektorowi szkoły do 15 października 2021 r.
3.    Do 30 listopada 2021r. przesłanie do właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej danych dotyczących uczniów przystępujących do egzaminu, za pośrednictwem systemu elektronicznego.
4.    Do 22 listopada 2021r. przekazanie OKE informacji o wszystkich rodzajach dostosowań, warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
5.    Powołanie zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz członków zespołu egzaminacyjnego nie później niż do 15 lutego 2022r.
6.    Powołanie przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż do 23 marca 2022r., spośród członków zespołu egzaminacyjnego zespołów nadzorujących przebieg egzaminu w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznaczenie przewodniczących tych zespołów.
7.    Egzaminy odbywają się w następującym terminie:

 • 1.    język polski – 24 maja 2022r. (wtorek) – godz. 9:00,
 • 2.    matematyka – 25 maja 2022r. (środa) – godz. 9:00,
 • 3.    język obcy nowożytny – 26 maja 2022r. (czwartek) – godz.9:00.

8.    Zweryfikowanie do 30 maja 2022r. wykazu uczniów przystępujących do egzaminu w dodatkowym terminie.
9.    Termin przeprowadzenia dodatkowego egzaminu.

 • 1.    język polski – 13 czerwca 2022r. (poniedziałek) – godz. 9:00
 • 2.    matematyka – 14 czerwca 2022r. (wtorek) – godz. 9:00
 • 3.    język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022r. (środa) – godz.9:00.

10.    Termin ogłoszenia wyników egzaminu – 1 lipca 2022r.
11.    Przekazanie przez OKE szkołom wyników, zaświadczeń o wynikach egzaminu – do 7 lipca 2022r.
12.    Wydanie zdającym zaświadczeń – 8 lipca 2022r.

Dyrektor szkoły
Mława, dnia 30 września 2021r.

Skip to content