Zpo1Mlawa

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Warszawska 52

06-500 Mława

Tel. 23 654 37 23

mlawasp1@poczta.onet.pl

Zobacz nas na Facebooku !

Akcje i projekty

Promocja Zdrowia

Szkoła do hymnu

BohaterON

Szkołą z klasą

20 minut dla matematyki

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

„Państwa w pudełku” – klasa VIa, A. Leszczyńska

Projekt edukacyjny

 1. Tytuł projektu: „Państwa w pudełku”
 1. Idea i założenia:
 2. przybliżenie młodzieży państw w Europie i na pozostałych kontynentach,  rozbudzanie ciekawości świata wśród młodych ludzi.
 1. Hasło przewodnie
 2. popularyzowanie wiedzy o wybranych przez uczniów państwach,
 3. turystyka jako forma spędzania wolnego czasu.
 1. Cel ogólny:
 2. zdobywanie wiedzy o państwach Europy i świata,
 3. kształtowanie u uczniów umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy
 • Termin realizacji:  październik – listopad
 • Cele projektu:
 • budowanie postawy aktywnego działania w grupie 
 • rozwijanie zainteresowania współczesnym światem, jego problemami, zagrożeniami wynikającymi z działalności człowieka
 • kształtowanie zdolności praktycznego myślenia, koncentracji się na celach
 • budowanie postawy samodzielności w korzystaniu z różnych źródeł wiedzy, odpowiedzialności, rzetelności i umiejętności pracy w grupie
 • dostrzeganie zalety korzystania z biblioteki oraz Internetu,
 • poszukiwanie informacji dotyczących wybranych państw,

gromadzenie informacji, poznawanie symboli narodowych, położenia geograficznego, kultury i wybranych tradycji,

wykorzystanie uzdolnień i umiejętności w tworzeniu  pudełek  i sposobach przedstawiania

 • Opis formy:

Uczniowie pracują nad projektem przez miesiąc. Klasa jest podzielona na grupy. Zajęcia grup koncentrują się na określonym problemie i wymagają zaangażowania uczniów.  Zadaniem wszystkich uczniów będzie poszukiwanie informacji dotyczących wybranego państwa. Uczniowie przygotowują flagę państwa, umiejscawiają na mapie, znają stolicę, ciekawostki turystyczne – miejsca, budowle, znają najsłynniejszych ludzi z tego kraju, prezentują potrawy, stroje narodowe, zwyczaje, obrzędy, piosenki, tańce. Zdobyte informacje przedstawią swoim kolegom i koleżankom na podsumowaniu projektu w formie: 

 • pudełka

Na prezentacje państwa każda grupa ma 10 do 15 minut. Sposób prezentacji ma być dowolny, warunkiem jest uwzględnienie wyżej wymienionych zagadnień. Prace wykonane przez uczestników projektu zostaną przedstawione  z ich komentarzem.

Osoby odpowiedzialne  za wykonanie zadań:

 • liderzy grup
 • członkowie zespołów zadaniowych

Terminy konsultacji:

 • poniedziałek, środa na 8. godzinie lekcyjnej

Sposoby dokumentowania  pracy:

 • spostrzeżenia dotyczące realizacji zadań uczniowie notują w tabeli zgodnie z planem pracy grupy

Kryteria oceny projektu:

W skład całościowej oceny projektu zespołu wchodzi:

 • umiejętność pracy zespołowej  – 3pkt
 • sposób wykonania zadania – 4pkt
 • kreatywność, oryginalność- 3pkt
 • Podsumowanie projektu:
 • przedstawienie wykonanych pudełek

Podsumowanie projektu kończy się prezentacją podczas spotkania z klasą 8a,b, 6a podczas którego następuje również ocena pracy poszczególnych osób i grup. Widocznym rezultatem działań jest satysfakcja, jaką osiągają uczniowie prezentując zadania wypracowane samodzielnie bądź w grupie. Kolejnym pozytywnym doświadczeniem jest nauka odpowiedzialności za zlecone działania. Prace uczniów zostaną zaprezentowane na wystawie w sali dydaktycznej i holu szkolnym.

 1. Ewaluacja

Wszystkie grupy dokonują samooceny w karcie pracy 1, a następnie każdy uczeń ocenia swoją pracę nad zadaniem indywidualnym – uzupełnia kartę pracy 2.

 • Źródła informacji:
 • Wsparcie merytoryczne nauczyciela
 • Publikacje i zasoby  internetu
 • Zbiory biblioteki szkolnej i publicznej (publikacje drukowane, reprodukcje dzieł sztuki, materiały multimedialne)
 • Promocja i dokumentowanie projektu:
 • Informacje przesłane elektronicznie
 • Materiał fotograficzny
 • Opis, wnioski.

PROTOKÓŁ  ZE SPOTKANIA ZESPOŁU PRZYRODNICZEGO

W DNIU 29. 11. 2022 r.

W dniu 22.11.2022 r. członkowie zespołu przyrodniczego spotkali się aby uczestniczyć w lekcji otwartej prowadzonej przez p. Annę Leszczyńską, a następnie umówili się na omówienie jej w dniu 29.11.22.

Temat lekcji: Podsumowanie projektu: Państwa w pudełku.

Cel lekcji: przybliżenie młodzieży państw w Europie i na pozostałych kontynentach,  rozbudzanie ciekawości świata wśród młodych ludzi.

Cele operacyjne:

* umiejętności: – uczeń potrafi dokonać charakterystyki wybranego państwa,

* wiadomości:  – uczeń zna  symbole narodowe, położenie geograficzne, kulturę i wybrane tradycje,

* wychowawczy: – wdrażanie uczniów do zespołowego działania w małych grupach,

– rozwijanie takich cech charakteru jak zdyscyplinowanie i aktywność, odpowiedzialność za pracę w grupie,

* usamodzielnianie: – uczeń uczestniczy w organizacji lekcji,

– współorganizuje stanowisko pracy,

– świadomie uczestniczy w doskonaleniu swoich umiejętności.

Lekcja ta została przeprowadzona w sali lekcyjnej nr.50, w klasie 6a. Rozpoczęła się przywitaniem uczniów i nauczycieli i podaniem celów, zaplanowanych na zajęcia. Tematem  było podsumowanie projektu : Państwa w pudełku. Uczniowie byli podzieleni na zespoły zadaniowe. Mieli zaprezentować wybrane państwo w sposób atrakcyjny. Kreatywność młodych ludzi w klasie 6a była zadziwiająca. Przygotowali piękne makiety wybranych przez siebie obiektów, były potrawy, muzyka, zagadki, quizy, pokazy torreadora, stroje. Uczniowie prezentujący Ukrainę odśpiewali hymn państwa.  Młodzi ludzie bardzo chętnie i rzetelnie opracowali w grupach wybrany kraj Europy.  Obecni na spotkaniu członkowie zespołu stwierdzili, że stosowane przez prowadzącą elementy oceniania kształtującego sprzyjały aktywności i zaangażowaniu uczniów oraz mobilizowały je do dokładnego wykonywania pracy.

Lekcja otwarta dała prowadzącej oraz obserwującym nauczycielom możliwość wymiany doświadczeń, wzbogacenia własnego warsztatu i porównania metod pracy.

Wniosek:

 1. Zachęcać członków zespołu do przeprowadzenia zajęć otwartych.
Skip to content